Ferus Smit breidt activiteiten uit

De toelevering van staalpakketten is cruciaal voor het bouwproces op onze werven.

De laatste jaren hebben we ons regelmatig afgevraagd of het niet beter zou zijn om de staalpakketten in eigen beheer te produceren. De afhankelijkheid van een externe partij voor zo’n belangrijke schakel is een groot risico.

Daarom heeft Ferus Smit gesprekken met de curator gevoerd nadat Centraalstaal failliet werd verklaard.

Dit heeft ertoe geleid dat Ferus Smit vanaf 1 augustus 2021 zelf de staalpakketten gaat produceren voor de werven in Westerbroek en Leer (Duitsland).

Daarvoor is “FS-Staalbewerking B.V.” opgericht en zijn de machines gekocht die nodig zijn om in de eigen behoefte te voorzien.

15-20 vakmensen die bij Centraalstaal werkten komen in dienst van FS-Staalbewerking B.V. Zij gaan zorgen voor de levering van de staalpakketten die voor onze werven zo belangrijk zijn.

Wij zijn bijzonder verheugd dat door deze ontwikkeling het vakmanschap behouden blijft, de werven minder afhankelijk zijn geworden en onze concurrentiepositie is verbeterd.

Ferus Smit erweitert Aktivitäten

Die Lieferung von Stahlpaketen ist entscheidend für den Bauprozess auf unseren Standorten.

In den letzten Jahren haben wir uns regelmäßig gefragt, ob es nicht besser wäre, die Stahlpakete im eigenen Haus zu produzieren. Die Abhängigkeit von einer externen Partei für eine so wichtige Verbindung ist ein großes Risiko.

Deshalb führte Ferus Smit nach der Konkurs von Centraalstaal Gespräche mit dem Kurator. Damit produziert Ferus Smit die Stahlpakete für die Werften in Westerbroek und Leer (Deutschland) ab dem 1. August 2021 selbst.

Deshalb ist “FS-Staalbewerking B.V.“ eingerichtet und die für den Eigenbedarf notwendigen Maschinen angeschafft.

15-20 Fachkräfte, die bei Centraalstaal gearbeitet haben, sind bei FS-Staalbewerking B.V. beschäftigt. Sie kümmern sich um die Lieferung der für unsere Werften so wichtigen Stahlpakete.

Es freut uns, dass durch diese Entwicklung die Handwerkskunst erhalten geblieben ist, die Werften unabhängiger geworden sind und sich unsere Wettbewerbsposition verbessert hat.

Ferus Smit expands activities

The supply of steel packages is crucial for the construction process on our sites.

In recent years we have regularly wondered whether it would not be better to produce the steel packages in-house. The dependence on an external party for such an important link is a major risk.

That is why Ferus Smit held talks with the bankruptcy trustee after Centraalstaal was declared bankrupt.

As a result, Ferus Smit will produce the steel packages itself for the yards in Westerbroek and Leer (Germany) from 1 August 2021. That’s why “FS-Staalbewerking B.V.” is founded and the machines needed to meet their own needs have been purchased.

15-20 professionals who worked at Centraalstaal are employed by FS-Staalbewerking B.V. They will take care of the delivery of the steel packages that are so important to our yards.

We are pleased that this development has preserved the craftsmanship, the shipyards have become less dependent and our competitive position has improved.